สงครามที่ใช้เครือข่าวเป็นศูนย์กลาง
(วิชาสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รู้ถึงความหมาย หลักการพื้นฐาน คุณลักษณะ และเครื่องมือของสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง