ประชาคมอาเซียน
(วิชาประชาคมอาเซียน)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ทราบถึงความเป็นมาของประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกฏบัติอาเซียนและผลที่ได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน