ภาษาอังกฤษ
(วิชาภาษาอังกฤษ)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้เป็นการฟื้นฟูและเพิ่มลักษณะความรู้ภาษาอังกฤษ ในการสนทนา การเขียน การอ่าน และไวยากรณ์ระดับพื้นฐาน