การต่อสู้เบ็ดเสร็จ
(วิชาการต่อสู้เบ็ดเสร็จ)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้เรื่องพื้นฐานระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ