การศาสนาและศีลธรรม
(วิชาการศาสนาและศีลธรรม)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้ถึงธรรมของพุทธศาสนา