กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร
(วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้เรื่องกฎหมายทหารที่ควรทราบ