อุดมการณ์ความรักชาติ
(วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้ในเรื่องการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ