อุดมการณ์ทหาร
(วิชาอุดมการณ์ทหาร)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ทราบถึงอุดมการณ์ทหารกองทัพบก ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างไรต่อความเป็นทหารอาชีพ