ประวัติศาสตร์ทหาร
(วิชาประวัติศาสตร์ทหาร)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ทหาร