การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
(วิชาการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาทราบถึงประวัติ ภารกิจ การจัด อำนาจหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติ และศึกษาวิธีการของการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ