การปฎิบัติการร่วม/ผสม
(วิชาการปฏิบัติการร่วม/ผสม)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รู้ความหมาย รูปแบบ และหลักการปฏิบัติการร่วม/ผสม โครงสร้าง การบังคับบัญชาและการควบคุม ข้อพิจารณาในการวางแผนและการปฏิบัติ