พื้นฐานงานวิจัย
(วิชาพื้นฐานงานวิจัย)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานการวิจัย ในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และองค์กรการวิจัย การวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก