การต่อต้านการก่อการร้าย
(วิชาการต่อต้านการก่อการร้าย)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย