ครูทหาร
(วิชาครูทหาร)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับการสอนปากเปล่า แผนการสอน เทคนิคการสอน วิธีการสอนการใช้เครื่องช่วยฝึก และเทคนิคการถาม