การจัดการฝึก
(วิชาการจัดการฝึก)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้มีความรู้ ความสามารถในการวางแผนการฝึก การดำเนินการฝึกและการประเมินผลการฝึก