การบรรยายสรุปทางทหาร
(วิชาการบรรยายสรุปทางทหาร)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ในการบรรยายสรุปทางทหาร และการทำข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ