ทหารอากาศ
(วิชาทหารอากาศ)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้เรื่องการจัด ขีดความสามารถ ข้อจำกัดที่สำคัญในการปฏิบัติการทางอากาศ