การบินทหารบก
(วิชาการบินทหารบก)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้เรื่องภารกิจ ขีดความสามารถ การจัด และการใช้หน่วยศูนย์การบิน