ยุทโธปกรณ์สายช่าง
(วิชายุทโธปกรณ์สายช่าง)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การประมาณหาผลงานในการทำงานของเครื่องมือช่างในการปฏิบัติงานต่าง ๆ หลักพื้นฐานการใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อเครื่องมือช่าง รวมทั้งการแก้ปัญหาและการปฏิบัติ เมื่อเครื่องมือช่างเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน และให้มีความรู้ในเรื่องประเภทคุณลักษณะ ความสามารถการใช้งานการปรนนิบัติบำรุง และการเลือกใช้เครื่องมือกล