การประมาณการก่อสร้าง
(วิชาการประมาณการก่อสร้าง)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้ถึงขั้นตอนของงานก่อสร้างและสามารถประมาณการก่อสร้างได้ และนำไปประยุกต์ใช้เมื่อมีความจำเป็นได้