การก่อสร้างและสาธารณูปโภค
(วิิชาการก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้ถึงการก่อสร้างทางดิ่ง เช่น อาคารชนิดต่าง ๆ การแบ่งชนิดของอาคารทางทหาร การก่อสร้างอาคารในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนระบบการแจกจ่ายน้ำและการจ่ายกำลังไฟฟ้าในยุทธบริเวณ