คอนกรีตเสริมเหล็ก
(วิชาคอนกรีตเสริมเหล็ก)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา ได้มีความรู้ถึงการดำเนินเกี่ยวกับงานคอนกรีต เครื่องมือที่ใช้ในงานคอนกรีต ปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต และเหล็กเสริมความแข็งแรงในงานคอนกรีต และได้มีความรู้ถึงขั้นตอนการก่อสร้างทางดิ่ง เช่น อาคารแบบต่าง ๆ การแบ่งชนิดของอาคารทางทหาร การก่อสร้างอาคารในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ