การดาดผิว
(วิชาการดาดผิว)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ บิทูมินัส มวลรวม การทำผิวชนิดต่าง ๆ และโครงสร้างของผิวแบบอ่อนตัว รวมทั้งระบบการซ่อมบำรุงเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างได้