การป้องกันและการปราบปรามการก่อความไม่สงบ
(การป้องกันและการปราบปรามการก่อความไม่สงบ)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้เรื่องหลักนิยมการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ เพื่อประยุกต์ใช้กับเหล่าทหารช่าง