การปฏิบัติการข่าวสาร
(การปฏิบัติการข่าวสาร)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ทราบความหมาย หลักนิยม และตัวอย่างของการปฏิบัติการข่าวสาร