ทหารสื่อสาร
(E5205)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้เรื่องภารกิจ ขีดความสามารถ การจัดและการใช้หน่วยทหารสื่อสาร