ทหารปืนใหญ่
(E5204)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้เมื่องภารกิจ ขีดความสามารถ การจัดและการยิงสนับสนุนของหน่วยทหารปืนใหญ่