ทหารม้า
(E5203)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้เรื่องภารกิจ ขีดความสามารถ การจัดและการดำเนินกลยุทธของหน่วยทหารม้า