ทหารราบ
(วิชาทหารราบ)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้เรื่องภารกิจ ขีดความสามารถ การจัดและการดำเนินกลยุทธของหน่วยทหารราบ