ฝายอำนวยการ
(วิชาฝ่ายอำนวยการ)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา ได้มีความรู้ในเรื่องหลักการจัดฝ่ายอำนวยการ ในขั้นพื้นฐานและหน้าที่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอำนวยการแต่ละประเภท