ประมุขศิลป์
(E521)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความเข้าใจศิลปะความเป็นผู้นำเกี่ยวกับแนวความคิด คุณลักษณะ พฤติกรรมของมนุษย์ และวิธีการแก้ปัญหาของความเป็นผู้นำทางทหารอย่างแท้จริง