ประเภทของรายวิชา

การจัดทำความรู้วิชาพื้นฐานของเหล่าทหารช่าง 
 การจัดทำความรู้วิชาพื้นฐานของเหล่าทหารช่าง (วิชาการจัดหน่วยทหารช่าง)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การจัดทำความรู้วิชาพื้นฐานของเหล่าทหารช่าง (วิชาหลักปฏิบัติการรบของทหารช่าง)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การจัดทำความรู้วิชาพื้นฐานของเหล่าทหารช่าง (วิชาเครื่องยกของหนัก)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
หลักสูตรชั้นนายร้อย (ศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ 5 
 ฝายอำนวยการบทคัดย่อ
 ทหารราบบทคัดย่อ
 ทหารม้าบทคัดย่อ
 ทหารปืนใหญ่บทคัดย่อ
 ทหารสื่อสารบทคัดย่อ
 การปฏิบัติการข่าวสารบทคัดย่อ
 การป้องกันและการปราบปรามการก่อความไม่สงบบทคัดย่อ
 การดาดผิวบทคัดย่อ
 คอนกรีตเสริมเหล็กบทคัดย่อ
 การวางแผนงานก่อสร้างบทคัดย่อ
 การก่อสร้างและสาธารณูปโภคบทคัดย่อ
 การประมาณการก่อสร้างบทคัดย่อ
 ยุทโธปกรณ์สายช่างบทคัดย่อ
 การบินทหารบกบทคัดย่อ
 ทหารเรือบทคัดย่อ
 ทหารอากาศบทคัดย่อ
 การบรรยายสรุปทางทหารบทคัดย่อ
 การจัดการฝึกบทคัดย่อ
 ครูทหารบทคัดย่อ
 ระเบียบงานสารบรรณบทคัดย่อ
 การต่อต้านการก่อการร้ายบทคัดย่อ
 พื้นฐานงานวิจัยบทคัดย่อ
 การปฎิบัติการร่วม/ผสมบทคัดย่อ
 การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพบทคัดย่อ
 ประวัติศาสตร์ทหารบทคัดย่อ
 อุดมการณ์ทหารบทคัดย่อ
 อุดมการณ์ความรักชาติบทคัดย่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทหารบทคัดย่อ
 การศาสนาและศีลธรรมบทคัดย่อ
 การต่อสู้เบ็ดเสร็จบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษบทคัดย่อ
 ประชาคมอาเซียนบทคัดย่อ
 สงครามที่ใช้เครือข่าวเป็นศูนย์กลางบทคัดย่อ
 ประมุขศิลป์บทคัดย่อ