หลักสูตรชั้นนายร้อย (ศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์) หมายเลขหลักสูตร 5-ก-ล.2

ความมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้
1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในตำแหน่ง ผบ.ร้อย., ฝอ.กองพัน ตามภารกิจของหน่วยทหารช่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีสุขภาพแข็งแรง ทรหดอดทน ต่อการตรากตรำทำงานในหน้าที่ตามภารกิจของ ทบ. 5 ประการ คือ การป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ, การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ทางทหารที่มิใช่การสงคราม
3. มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำที่ดีบนพื้นฐานแห่งการมีคุณธรรม และจริยธรรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
1. เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.ต. - ร.อ. เหล่า ช.
2. นายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนจะต้องรับราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3. มีความรู้ความสามารถทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ 800 ชั่วโมง

คำชี้แจงการเข้ารับการศึกษา
การศึกษาแบ่งการศึกษาออกเป็น ๕ ห้วง ดังนี้.-
1. ห้วงที่ 1 (31 ต.ค.59 - 4 พ.ย.59 ศึกษา ณ รร.ช.กช.) การปฐมนิเทศ
2. ห้วงที่ 2 (7 พ.ย.59 - 9 ธ.ค.59 ศึกษาด้วยตนเองที่หน่วยตนสังกัด) จำนวน 21 รายวิชา
3. ห้วงที่ 3 (12 ธ.ค.59 - 30 ธ.ค.59 ศึกษา ณ รร.ช.กช.) ทบทวนและสอบ จำนวน 21 รายวิชา
4. ห้วงที่ 4 (2 ม.ค.60 - 24 ก.พ.60 ศึกษาด้วยตนเองที่หน่วยต้นสังกัด) จำนวน 35 รายวิชา
5. ห้วงที่ 5 (27 ก.พ.60 - 17 มี.ค.60 ศึกษา ณ รร.ช.กช.) ทบทวนและสอบ จำนวน 35 รายวิชา (ปิดหลักสูตร)

รายวิชาทั้งหมด 
ฝายอำนวยการข้อมูล
ทหารราบข้อมูล
ทหารม้าข้อมูล
ทหารปืนใหญ่ข้อมูล
ทหารสื่อสารข้อมูล
การปฏิบัติการข่าวสารข้อมูล
การป้องกันและการปราบปรามการก่อความไม่สงบข้อมูล
การดาดผิวข้อมูล
คอนกรีตเสริมเหล็กข้อมูล
การวางแผนงานก่อสร้างข้อมูล
การก่อสร้างและสาธารณูปโภคข้อมูล
การประมาณการก่อสร้างข้อมูล
ยุทโธปกรณ์สายช่างข้อมูล
การบินทหารบกข้อมูล
ทหารเรือข้อมูล
ทหารอากาศข้อมูล
การบรรยายสรุปทางทหารข้อมูล
การจัดการฝึกข้อมูล
ครูทหารข้อมูล
ระเบียบงานสารบรรณข้อมูล
การต่อต้านการก่อการร้ายข้อมูล
พื้นฐานงานวิจัยข้อมูล
การปฎิบัติการร่วม/ผสมข้อมูล
การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพข้อมูล
ประวัติศาสตร์ทหารข้อมูล
อุดมการณ์ทหารข้อมูล
อุดมการณ์ความรักชาติข้อมูล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทหารข้อมูล
การศาสนาและศีลธรรมข้อมูล
การต่อสู้เบ็ดเสร็จข้อมูล
ภาษาอังกฤษข้อมูล
ประชาคมอาเซียนข้อมูล
สงครามที่ใช้เครือข่าวเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ประมุขศิลป์ข้อมูล